محل استقرار: مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان


شرکت باستان شیمی راد زنگان


شرکت خدمات زنجیره‌ای گردشگری زنجان


گروه موضوعی: خدمات فنی
شرکت مهندسی ارتعاشات تیام


تلفن تماس : 02433361395

پست الکترونیک : info@nitfan.ir