محل استقرار: پارک علم و فناوری استان زنجانشرکت ابزار دقیق زنگان
گروه موضوعی: خدمات فنی
تلفن تماس : 02433361395

پست الکترونیک : info@nitfan.ir